Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::193

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที”

R & I Talk #4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที”

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ICT ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม R & I Talk ครั้งที่ 4 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจากดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม ประธานกรรมการหน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม ดร.นภาพร เอี่ยมลออ, ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ และ ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที” ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังและร่วมซักถามข้อสงสัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานวิจัยของตนเอง

 


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/2/2563 20:27:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน