คุมเข้ม!!! ป้องกันCovid-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา

21/2/2563 9:01:22น. 6333
คุมเข้ม!!! ป้องกันCovid-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา

คุมเข้ม!!! ป้องกันCovid-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ยังคงแพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนิสิต นักเรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบัณฑิต และผู้ปกครองที่จะเข้ามาร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนมาก  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ พร้อมคุมเข้มทุกพื้นที่ ที่มีการฝึกซ้อม รวมถึงสถานที่ที่ใช้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,224 คน รวมจำนวนผู้ปกครอง   บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทำให้มียอดจำนวนคนเข้าพื้นที่นับหมื่นคน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความปลอดภัย และแนวทางป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ต่างๆที่มักจะระบาดในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์อย่างเต็มที่

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ได้กล่าวถึงมาตรการและแนวทางการป้องกันช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยาในระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมาตรการ การป้องกันก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคดังกล่าว  โดยการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันตนเอง ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันตนเอง
 2. มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกันทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ปริมาณ 84,000 ซีซี แบ่งบรรจุในขวด 500 ซีซี จำนวน500 ขวด และแอลกอฮอล์เช็ดมืออีกจำนวน 500 ขวด เพื่อสำหรับทำความสะอาดมือของนิสิตตามอาคารเรียน และในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงนี้
 3. ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กลุ่มนิสิตจิตอาสา นิสิตทุนจิตอาสา และบุคลากรกองกิจการนิสิต รวมจำนวนกว่า 70 คน  ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรถโดยสารสวัสดิการ เช่น เช็ดเบาะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นแหล่งสัมผัสโรค ณ บริเวณจุดจอดรถโดยสารสวัสดิการ อาคารเรียนต่างๆ นอกจากนี้ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับพ่นฆ่าเชื้อให้แก่พนักงานขับรถโดยสารสวัสดิการ สำหรับพ่นฆ่าเชื้อจำนวนกว่า 100 ขวด เพื่อใช้สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
 4. คณะกรรมการในการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จัดให้ดำเนินการทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ปริญญาบัตรจำลอง ประตูหอประชุม รวมถึงเก้าอี้ทุกตัวภายในห้องพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ  


สำหรับมาตรการในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

 1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบ คัดกรองสุขภาพ (MD01) โดยให้บัณฑิทุกคนต้องประเมินและคัดกรองความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค แบบ online
 2. ขอความร่วมมือบัณฑิตที่เข้าเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จากการประเมินล่วงหน้า ให้ระงับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไว้ก่อน โดยอนุญาตให้สามารถเลื่อนการเข้ารับในปีถัดไป
 3. ตั้งจุดคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ หรือ โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  : จุดคัดกรองใหญ่ (มีพยาบาลวิชาชีพประจำจุด) ณ อาคารอุบาลี (UB)  อาคารเรียนรวมภูกามยาว (PKY) อาคารเรียนรวม (CE) และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
 4. ตรวจวัดอุณหภูมิบัณฑิตทุกคน ในทุกวันที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม และใช้แอลกอฮอล์ พ่นที่มือของบัณฑิตทุกคน ที่ดำเนินการฝึกซ้อม ในทุกพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของบัณฑิต อาทิ ห้องซ้อมย่อยทุกคณะ จุดถ่ายรูปหมู่ และก่อนเข้าห้องพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง
 5. จัดให้มีจุดปฐมพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ (CE)  โดยมี แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จาก ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 21- 24 กุมภาพันธ์ 2563
 6. บัณฑิตที่เข้ามาร่วมฝึกซ้อมแล้ว หากพบมีอาการไข้ และเข้าเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่จะอนุญาตให้เข้าร่วมรับในปีถัดไปได้
 7. รณรงค์การใส่หน้ากากอนามัย 100% เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสCovid-19 และหมอกควัน PM 2.5 ให้กับบัณฑิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 21- 24 กุมภาพันธ์ 2563


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือกับบัณฑิตทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัย หากมีอาการป่วยด้วยอาการไข้และความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เช่น เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค Covid-19 อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรค Covid-19  มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วย หรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคของโรค Covid-19 บัณฑิตสามารถขอเลื่อนรับพระราชทานปริญาบัตรในปีถัดไป โดยกรอกคำร้องหรือแจ้งความประสงค์ ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา / คณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / ฝ่ายปฐมพยาบาลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
21/2/2563 9:01:22น. 6333
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คุมเข้ม!!! ป้องกันCovid-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา

#COVID-19 #COVID


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน