Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::458
  

     SEEN จัดฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ณ ห้อง C 102 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ และฝ่ายฝึกซ้อม นำทีมโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดังกล่าว 
ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/2/2563 13:52:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน