แชร์ Twitter   
4110
  

สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)

ม.พะเยา ว. วชิรเมธี

พระเมธีวชิโรดม ฉายา วชิรเมธี มีนามเดิมว่า วุฒิชัย บุญถึง อายุ ๔๗ ปี เป็นชาวจังหวัดเชียงราย โดยกำเนิดเริ่มบรรพชาเป็นสามเณรหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม ประโยค สำนักวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และสำเร็จการศึกษาทางโลกในระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย


นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระเมธีวชิโรดม ได้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยพะเยาในหลายประการ เช่น แต่งปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย ( ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด ) เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทั้งการเป็นพระอาจารย์พิเศษ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตการมอบหนังสือและสื่อการสอนด้านธรรมะแก่มหาวิทยาลัย การรับนิสิตเข้าฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ไร่เชิญตะวัน ตลอดทั้งการบรรยายธรรมในโอกาสต่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดมมาอย่างต่อเนื่อง


พระเมธีวชิโรดมเป็นสมณาจารย์รูปหนึ่งที่มีคุณูปการอันใหญ่ยิ่งต่อพระพุทธศาสนาได้อุทิศตนศึกษา พระพุทธศาสนาจนมีความรู้แตกฉานโดยสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาธรรมและได้เผยแผ่ความรู้ทาง พระพุทธศาสนาด้วยเทคนิควิธีที่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ฟัง ดังเป็นที่ประจักษ์รมนิพนธ์ที่หลากหลายกว่า๑๐๐ เล่ม โดยผลงานส่วนใหญ่จะปรากฏในนามปากกาของ. วชิรเมธีอาทิ ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะรับอรุณ ปรัชญาหน้ากุฏิ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่เป็นบทความเผยแพร่ในนิตยสารหลายฉบับ และผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนรายการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ คมธรรมประจำวันกับท่าน . วชิรเมธี เมืองไทยวาไรตี้มหัศจรรย์แห่งปัญญา เป็นต้น


ด้วยความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และเกียรติประวัติจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่พระเมธี วชิโรดม ได้อุทิศตนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสันติภาพเพื่อประโยชน์สุขของชนชาวไทย สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไปรับชมวีดิทัศน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ภาพ :   ไร่เชิญตะวัน , CH7 , CH5 , (ภาพจาก Internet ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์ , กองบริการการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/2/2563 11:02:28

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน