อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

12/3/2563 13:22:31น. 3309
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะพูดคุยพร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน ให้กับคณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้นิสิตสามารถเป็นผู้เรียนที่มีการคิดวิเคราะห์โดยการสร้างกระบวนการคิด ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มให้เกิดความสามัคคี ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในระหว่างเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน พร้อมบริหารทันสมัยด้วยธรรมภิบาลและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในการอยู่ร่วมกัน”

รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “ทางคณะ พร้อมจัดส่งนิสิตพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรอย่างเข้มข้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เช่น ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และประเพณีท้องถิ่น พร้อมบริการวิชาการทำงานร่วมกับชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุม”

โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร จะดำเนินการไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในทุกคณะของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เดือนช่วงเดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน เพื่อสร้างความเข้าใจและพร้อมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
12/3/2563 13:22:31น. 3309
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มอบนโยบาย #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน