คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน แก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

16/3/2563 9:28:53น. 2513
#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #รู้ทัน ป้องกัน แก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

วันที่ 10 มีนาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน แก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตพยาบาลชั้นปีที่  3 ได้ฝึกทักษะด้านการให้คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (วัยรุ่น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา บรรยายเรื่อง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุม UB 002 อาคารอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และยังมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้บริเวณทางเดินในอาคารเรียนรวม CE  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตจากหลากหลายคณะเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.นิตยา พรมกันทา   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.นิตยา พรมกันทา   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
16/3/2563 9:28:53น. 2513
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน แก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

#คณะพยาบาลศาสตร์ #ตั้งครรภ์ #รู้ทัน #ป้องกัน


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน