แชร์ Twitter   
545
  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา

ประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ “ท้องถิ่นในจินตนาการ :ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” เครือข่าย 6 สถาบัน    ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ สงขลา ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นผู้ปฐกถาพิเศษ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันศึกษาในเครือข่าย และสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและการประชุมวิชาการในอนาคต 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2563 10:34:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน