SEEN จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562

19/3/2563 15:37:49น. 1292
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562 ให้นิสิตได้รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ เพือหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และช่วยให้นิสิต สามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายศึกษา 2/2562 ณ ห้องประชุม SEEN 1204 โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรของแต่ละสาขา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ เพือหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และช่วยให้นิสิต สามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    ปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
19/3/2563 15:37:49น. 1292
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม #ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ #SEEN


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน