แชร์ Twitter   
361
  

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเขียนขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเขียนขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ อาจารย์หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโลยี และนายสุรพงษ์ เวทพิสัย เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโลยี เป็นวิทยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยยื่นจดขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้เกิดความคุ้มครองในการละเมิดผลงานวิจัยในอนาคต และเป็นสื่อกลางในการอบรมหรือประสานงานผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการยื่นจดขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี/ธงชัย ต๊ะอ้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    ประจักร์ ขัตธิ/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/3/2563 15:43:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน