อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

23/3/2563 16:14:26น. 3694
วิทยาศาสตร์

     วันนี้ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง UB004 อาคาร99ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งการกิจกรรมในวันนี้ยังมีการจัดการนั่งแบบ Social Distancing เพื่อการป้องกันที่ดี และตระหนักในเรื่องของ ไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


    รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้นิสิตสามารถเป็นผู้เรียนที่มีการคิดวิเคราะห์โดยการสร้างกระบวนการคิด ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงในการสร้างเครือข่ายสู่สังคม พร้อมการบริหารทันสมัยด้วยธรรมภิบาลและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในการอยู่ร่วมกัน”


     รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์พร้อมเป็นคณะที่ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมจัดให้มีการประชุมนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงในการสร้างเครือข่ายระดับสากล และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิต บุคลากร ตลอดจนคณาจารย์ ในต่างประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้นำกลับมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับนานาชาติ เพื่อสอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัย ในการก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง”
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
23/3/2563 16:14:26น. 3694
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#วิทยาศาสตร์ #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน