อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

24/3/2563 13:17:38น. 2873
บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้นิสิตสามารถเป็นผู้เรียนที่มีการคิดวิเคราะห์โดยการสร้างกระบวนการคิด ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มให้เกิดความสามัคคี ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในระหว่างเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน พร้อมบริหารทันสมัยด้วยธรรมภิบาลและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในการอยู่ร่วมกัน”

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กล่าวว่า “คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นคณะที่มีนิสิตเข้ามาศึกษาจำนวนมาก เป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้นเราจึงมีการพัฒนานิสิตให้บรรลุเป้าหมายตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งเรายังมีการดำเนินงานต่างๆ ให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ด้วยความสามัคคีของบุคลากรภายในคณะฯ

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/3/2563 13:17:38น. 2873
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#อธิการบดี #วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน