อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

26/3/2563 16:13:53น. 4629
คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์

       วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในการนี้ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


       รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมดำเนินการตามวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล โดยผลิตกำลังคนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สร้างงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ชุมชน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บูรณาการร่วมกัน ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ตอบโจทย์กับนโยบายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และบริการวิชาการให้กับชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการจัดที่นั่ง Social Distancing เพื่อการป้องกันที่ดี และตระหนักในเรื่องของ ไวรัส Covid-19 พร้อมเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง "


       รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เน้นสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการบริการวิชาการสู่ชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักในการบริหารงาน จากนั้น เมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ ได้งานวิจัย เราจะนำสู่เชิงพาณิชย์ ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนนำกลับมาคืนสู่ชุมชน ให้ชุมชนสามารถมีรายได้ และมีกำลังในการผลิต เพราะนอกจากชุมชนจะได้เรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้ว การที่เราได้นำนิสิต ไปเรียนรู้กับชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งในกาสร้างคนสร้างงานได้อีกด้วย นอกจากนั้น การสร้างให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการ ถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราพร้อมขับเคลื่อนเช่นเดียวกัน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
26/3/2563 16:13:53น. 4629
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน

#คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ #ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน