เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี 2 ปี)

16/4/2563 17:38:02น. 6625
เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี 2 ปี)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี 2 ปี)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การอารักขาพืช และการจัดการผลผลิต โดยเฉพาะพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการทำการเกษตรยังชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งระบบการเพิ่มผลผลิตและธุรกิจด้านการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี 2 ปี) ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา) เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน และสามารถเทียบประสบการณ์ การทำงานได้ โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ  1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 2) เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา) หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ด้านการเกษตรอย่างน้อย 3 ปี 3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 4) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย สมัครผ่านระบบ Online :: https://th.city/tAo1ZK  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ประกาศรายชื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563   เปิดการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร 054-466-666 ต่อ 3247  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
16/4/2563 17:38:02น. 6625
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี 2 ปี)

## #SmartAgriculture


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน