คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563 4/5/2563 12:03:55น. 657

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะยา
               ฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี
             โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  ถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีมาหวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลกร ร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/5/2563 12:03:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน