“UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563

20/5/2563 12:05:00น. 2278

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ UPSPACE อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุมออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการใหม่ที่สมัครเข้ากระบวนการบ่มเพาะธุรกิจจำนวน 25 ราย ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและมานำเสนอเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 9 ราย  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจากตัวแทนภาครัฐ ภาคการศึกษา และตัวแทนภาคเอกชน ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี) 2.ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ (นักวิเคราะห์และแผน ชำนาญการ) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ (รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี) 4.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา) 5.นางกัลยรัตน์ มั่นคงสุจริต (กรรมการผู้จัดการบริษัท พีเค สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด) 6.นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา (หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมฯ) 7.นายวนิกร บัวแก้ว (นักประสานงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ) 8.นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ (นักประสานงานความร่วมมืออุตสหกรรม)

ซึ่งผลการพิจารณา ทางสถาบันจะประกาศให้ทราบต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
20/5/2563 12:05:00น. 2278
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563

#“UPITI”
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน