คณาจารย์เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ นำผู้ร่วมวิจัยทุน AUF จาก โครงการ PHPT คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ อธิการบดี และ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

2/6/2563 22:11:28น. 2114
กลุ่ม นักวิจัย ทุน AUF จาก MT.AHS.UP. และ PHPT.AMS.CMU.

ใน วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นี้ เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา หัวหน้าโครงการวิจัย "User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand (in Phayao Area)" ที่ได้รับทุน AUF จาก รัฐบาลฝรั่งเศส อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรหมพันธ์ และ อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน ผู้ร่วมวิจัย นำ ผู้ร่วมวิจัย จาก โครงการ PHPT คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย Dr.GonZague Jourdain, Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong, Dr.Nicolas Savadori, ผศ.ดร.ทนพ.วุฒิชัย คำดวง และ ทีมงาน เข้าพบ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ น.ส.อัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และ ทีมงาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ การทำระบบลงทะเบียน การเก็บสิ่งตัวอย่าง การส่งตรวจโรค COVID-19 และการรายงานผล สำหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และแนวทางการแสวงหาการสนับสนุนโครงการนี้ จากผู้มีจิตศรัทธาในภาคส่วนอื่น ทั้งในรูปแบบเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการ นับหนึ่งของ PHPT เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในเขต ตำบลแม่กา เพื่อให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาแนะนำผู้ที่เสี่ยงว่าจะติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและ/หรือชนิดซี ซิฟิลิส และไวรัสก่อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงบริการตรวจโรคทั้ง 4 ดังกล่าว สำหรับผู้ด้อยโอกาส ใช้วิธีการตรวจที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือสูง ใช้เวลาตรวจน้อยไม่ต้องรอผลนาน และผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจ ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ให้บริการผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่ประสงค์จะตรวจด้วยระบบที่ไม่ระบุตัวตนหรือแบบนิรนาม ที่มีการปกปิดรายละเอียดส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ป้องกันการเปิดเผยตัวตน ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการมั่นใจและอุ่นใจ ในการปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของตนอย่างเคร่งครัด การเข้าพบครั้งนี้ ทำให้ได้แนวทางการให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่จะนำ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสู่ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในอนาคตอันใกล้นี้

 [On Tuesday June 2nd, 2020 between 03.00-04.00 P.M. at Chuchart Keelapang Meeting Room, Office of The President, Asst.Prof.Dr.MT.Yuttana Mundee Dean School of Allied Health Sciences together with Asst.Prof.Dr.MT.Sawitree Nangola, principal investigator of research project entitled “User-friendly and safe COVID-19 testing facilities in Thailand (in Phayao Area)” that got granting from AUF of The French Government, Dr.MT.Eakkapote Prompunt, Dr.MT.Chiraphat Kloypan and his co-investigators bring the project co-investigators from PHPT project, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, Dr.GonZague Jourdain, Dr.Nicole Ngo-Giang-Huong, Dr.Nicolas Savadori, Asst.Prof.Dr.MT.Woottichai Khamduang and co-workers to meet Assoc.Prof.Dr.Supakorn Pongbangpho, The President, Assoc.Prof.Dr.Samur Thanoi, Vice President in Research and Innovation, Assoc.Prof.Dr.Direk Teeraputon, Vice President in Public Relation and Corporate Communication, MissAunchalee Teamkeeree, Director of Department of Research Administration and her co-workers. This meeting aimed to discuss on procedure for setting registration, sample taking, sending to test for COVID-19 and reporting systems. This project aims to help underprivileged people in Phayao Province to access to the test. The researchers want to support people in need as many as possible. Therefore, the way to get more support from other institutes both in cash and in kind was also discussed. In addition, Napneung Project of PHPT expanding into Phayao area especially in Maeka sub-district was discussed. The project aims to support counselling and testing for viral hepatitis B and/or C, syphilis and HIV with free of charge manner for people at risk. This was to expand getting excess to the 4 tests for underprivileged people in Phayao Province. The tests were done with updated technology, high reliability, short turnaround time (STAT) and together with pre- and post-counselling of international standard. The project want to service risk people that want to be tested with anonymous system, no personal data was needed and definitely no personal identity was exposed. This strategy of services will make sure to the clients that their personal identities, lab results and other data will be kept secretly at all times. This meeting was constructively paving the way for giving health services to the people in need. It also made a very clear opportunity that the resolution of “Wisdom for Community Empowerment” of University of Phayao must be achieved in a very near future.]   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
2/6/2563 22:11:28น. 2114
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ นำผู้ร่วมวิจัยทุน AUF จาก โครงการ PHPT คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ อธิการบดี และ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน