แชร์ Twitter   
263
   

SEEN ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์เจ้าของสวนยาง จำกัด จังหวัดเชียงราย

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ให้การต้อนรับสหกรณ์เจ้าของสวนยาง จำกัด จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้มีความสนใจในด้านงานวิจัยในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้อง โดยต้องการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่กลุ่มสวนยางพาราในจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2563 11:25:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน