ผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

10/7/2563 13:33:59น. 880
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)
       

     

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
,รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์,
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ อาจารย์คณะคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ในการประชุมหารือ เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการประกอบพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับ เรื่องการปลูกพืชทดแทนพืชเชิงเดี่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่า
- คณะนิติศาสตร์ เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายในการพัฒนากว๊านพะเยา
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เกี่ยวกับ เรื่องการท่องเที่ยว        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/7/2563 13:33:59น. 880
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

#มพ. #สว.พบประชาชน #ภาคเหนือตอนบน
#sdg2 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน