คณะทันตแพทยศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์

14/7/2563 0:25:22น. 1324
การประกันคุณภาพ
        เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13.30 น. งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 -2570 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนด้านอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแผนและนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาตร์  ทันตแพทย์ดลธรรม  พรหมเสน รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมประชุมและให้คำแนะนำแก่บุคลากร ในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม (อาคาร 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
14/7/2563 0:25:22น. 1324
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์

#การประกันคุณภาพ #AUNQA #แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน