มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวาระครบรอบ 10 ปี

17/7/2563 12:14:55น. 3373
สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 10 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 


ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้พานธูปเทียนแพ จุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศกุศล ให้แก่ององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน สักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 


โอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัล ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหาร และ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลัง พร้อมเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้บริหารดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

บุคลากรดีเด่นด้านบริหาร

ด้านบริหาร (คณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

ด้านบริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์

ด้านบริหาร (ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน) นางภัทรภรณ์ ผลดี คณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บุคลากรดีเด่นสายบริการ

ด้านบริการ

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด กองการเจ้าหน้าที่

ด้านวิชาชีพ

นางสาวสุภาพร บัวผัด กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 


ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยาก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ด้วยความภาคภูมิใจ ภายใต้การบริหารและการปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง ของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สามารถนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  และเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงาน“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุุล ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
17/7/2563 12:14:55น. 3373
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวาระครบรอบ 10 ปี

#มหาวิทยาลัยพะเยา #1ทศวรรษม.พะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน