คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการเพิ่มทักษะการให้คำปรึกษานิสิตแก่บุคลากรและอาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปแบบออนไลน์ 17/7/2563 17:16:51น. 613

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการเพิ่มทักษะการให้คำปรึกษานิสิตแก่บุคลากรและอาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปแบบออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค และทักษะต่างๆ ในการให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีแนวทางเรื่องการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นสุข โดยจัดโครงการในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์


ภายในโครงการมีการอบรม 2 หัวข้อ คือเรื่องจิตวิทยาในวัยรุ่น เทคนิคการให้คำปรึกษา ความรู้ความเข้าใจโรคซึมเศร้าและบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า” โดย พญ.มนิสสรา เกตุแก้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ เรื่องการให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยาโดยคุณธัญญ์พิชฌา  สิงห์สถิต หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 27 คน โดยโครงการดังกล่าวนี้จะจัดต่อเนื่องอีกครั้งเพื่อติดตามผลลัพธ์หลังจากที่บุคลากรได้ให้คำปรึกษานิสิตแก่นิสิตไปแล้ว แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/7/2563 17:16:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน