งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะวิทยาลัยการศึกษา ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 20/7/2563 9:51:02น. 492

ผลิตบทเรียนออนไลน์
               งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะวิทยาลัยการศึกษา มองเห็นถึงความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถเข้าถึงและเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว จึงได้ร่วมกันวางแผนจัดทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 12 รายวิชา
               งานผลิตสื่อนวัตกรรม ได้เริ่มทำการบันทึก รายวิชา 161323 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ วัฒนาธร เป็นผู้บันทึกและสร้างบทเรียน เตรียมพร้อมให้บริการบทเรียนออนไลน์ ให้กับนิสิต ในช่วงที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โดยเมื่อการผลิตแล้วเสร็จนิสิตสามารถเข้าเรียนได้ผ่านทาง ระบบ LMS+ ของทางมหาวิทยาลัยพะเยา
                ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ คณะ และท่านอาจารย์ที่สนใจในการสร้างและบันทึกบทเรียนออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษา กับงานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานผลิตสื่อนวัตกรรมมีบริการห้องสตูดิโอบันทึกภาพและเสียง ห้อง Self Record และเจ้าหน้าที่ให้บริการ กับทางคณะ และอาจารย์ ที่สนใจในการผลิตสื่อเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป
               งานผลิตสื่อนวัตกรรม 054 466 666 ต่อ 2260 - 2262


 
ภาพ :   งานผลิตสื่อนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พชร เจียมเจริญ ,สุรใจ สุพรพัฒนกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/7/2563 9:51:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน