คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อสำรวจ การต้องการใช้น้ำในพื้นที่ 23/7/2563 14:56:17น. 325

อว.จ้างงานระยะที่2คณะICTม.พะเยา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะที่ 2 ซึ่งจะให้ผู้ถูกจ้างงานลงพื้นที่สำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยาในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา

โดยมี นายสมบัติ สมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และชาวบ้านในพื้นที่ ให้ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อสำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยา จากที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และจัดทำบัญชีน้ำของเกษตรกรในพื้นที่

     ซึ่งโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/7/2563 14:56:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน