นิสิตสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 ได้เข้าสู่รอบระดับประเทศ

24/7/2563 19:54:01น. 1811
การตลาด_มหาวิทยาลัยพะเยา

          ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 ได้เข้าสู่รอบระดับประเทศต่อไป  จำนวน 3 ทีม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ทีมละ 25,000 บาท  (NIA)


ทีม Pet Happy : แอพพลิเคชั่นให้บริการอาบน้ำตัดขน และทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงแบบ Delivery

สมาชิกในทีม ได้แก่

1. นางสาวมะซะมิ มิตซูฮาชิ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

2. นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

3. นายวาทิน ยะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

นายภูวมินทร์ ใจหลวงคำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1. นายบุรินทร์ บัณฑะวงศ์

2. นายชาญชัย พรมมิ

 

ทีม Super-Cool : สารสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นสำหรับสัตว์ปีก (อาหารเสริมสำหรับสัตว์ปีก)

สมาชิกในทีม ได้แก่

1. นายวรากร แก่นทอง คณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

2. นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน คณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

3. นางสาวเภาวดี ศรีสอาด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ แลน้อย

2. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

 

ทีม Evoligence : แอพพลิเคชั่น พัฒนาทักษะทางด้าน Executive Functions

สมาชิกในทีม ได้แก่

1. นางสาว พลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์ คณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด

2. นาย พีรณัฐ มูลรัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. นายพันกร จันทรส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ที่ปรึกษา ได้แก่

1. นายรณสิงห์ รือเรือง

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษ (ด้านวิชาการ)

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สังกัด กรมสุขภาพจิต

2. นางธัญญ์นภัส  ฐิติกิตวรธัญญ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานสุขภาพจิต งานวัยรุ่น งานยาเสพติด และงานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/7/2563 19:54:01น. 1811
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 ได้เข้าสู่รอบระดับประเทศ

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน