SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรฯ ก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) 29/7/2563 16:26:46น. 402

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 บุคลากรของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม แม่บ้าน และรปภ. จำนวนกว่า 20 คน ได้เจ้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการขยะและความปลอดภัยภายในสำนักงาน” สำหรับเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังในการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและปรับรูปแบบในกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานคณะฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ รวมทั้งการยกระดับสำนักงานให้ได้มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 


 
ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/7/2563 16:26:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน