“UPITI” สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.พะเยา ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

31/7/2563 11:26:19น. 2040

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2563 ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม“สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ครั้งที่ 1)ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และคุณวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 2 บรรยายหัวข้อการพัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยฯ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา และประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอสเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และในวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2563 ศูนย์บริการเครี่องมือวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม“สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ครั้งที่ 2)” ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) , ผศ.น.สพ. สมชาติ ธนะ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ (P8) มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
31/7/2563 11:26:19น. 2040
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.พะเยา ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg2 #sdg8 #sdg9 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน