กองบริหารงานวิจัย จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 17/8/2563 10:35:43น. 457

กองบริหารงานวิจัย

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับในระดับโลก และ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติแผนงาน ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและนวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และมีการบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสู่การจัดอันดับ University Rankings โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และมีการแยกกลุ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานพร้อมสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล Customer Journey และแผนยุทธศาสตร์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

facebook twitter line


ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม / ทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    อรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   oraya.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/8/2563 10:35:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน