คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “พัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex”

18/8/2563 16:05:57น. 3112
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “พัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex”

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2463 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ พัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence [EdPex] รวมไปถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ตนเองตามโครงร่างองค์กรได้ และได้แนวทางในการนำเกณฑ์ EdPex มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรในการทำ work shop การเขียนร่างองค์กร ช่วยให้ข้อเสนอแนะและมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำมาประยุกต์ใช้ในการนำไปพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ด้านพัฒนาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาตร์ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการนำเกณฑ์คุณภาพมาบูรณาการกับพันธกิจขององค์กร  อันจะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
18/8/2563 16:05:57น. 3112
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “พัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex”

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการ “พัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex” #EdPex


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน