นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ และบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

18/8/2563 18:55:41น. 1256
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ภาคป่าไม้และการเกษตร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ พร้อมทีมงานกลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา (MiLab)? ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ และบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ที่ก่อตั้งขึ้นตามโครงการธนาคารต้นไม้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ดินตนเองและชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายไปจนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครั้ฐ ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ T-VER และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) อันเป็นภาระกิจตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตหลังปี 2563 (2020) ในระดับโครงการ หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุตามข้อตกลงต่อไป 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ. พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
18/8/2563 18:55:41น. 1256
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ และบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน