คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย” กิจกรรม Manuscript Camp phase 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R และวิจัยชั้นเรียน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงราย

24/8/2563 15:06:04น. 2565
กิจกรรม Manuscript Camp phase 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R และวิจัยชั้นเรียน

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย” กิจกรรม Manuscript Camp phase 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R และวิจัยชั้นเรียน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ดร.ถาวร ล่อกา ดร.ศานิตย์   ศรีคุณ ดร.เสาวลักษณ์ ดุลยพีรดิส คุณสุนันทา วงศ์ชาลี คุณปัทมา จักษุรัตน์ และคุณภัทรภรณ์ ผลดี เป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัยจนนำไปสู่การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
24/8/2563 15:06:04น. 2565
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย” กิจกรรม Manuscript Camp phase 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R และวิจัยชั้นเรียน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงราย

#กิจกรรม Manuscript Camp phase 2 #อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R และวิจัยชั้นเรียน #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน