คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมโครงการ Koyori Project 2020

8/9/2563 14:12:31น. 1099
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  รมต.อว. มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 6 กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมโครงการ Koyori Project 2020 ภายใต้โครงการการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์ และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน ต่อ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ. ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตลอดห่วงโซ่สู่การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา สนับสนุนโดย โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้เข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้ 

1. นางสาวศิริรัตน์ แสงแก้ว บัณฑิต สำเร็จการศึกษา ปี 2562 ออกแบบผลงาน TL. Collection: กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง คุณ ชนิกา โสดานาฏ

2. นางสาวปิยะรัตน์ ยานาหมอ นิสิตชั้นปีที่ 4 ออกแบบผลงาน: TAI-LUE Lifestyle & Nature จากแบรนด์: Linchawa (ลินชวา) จังหวัดพะเยา

3. นางสาววทันยา เรือนคำ นิสิตชั้นปีที่ 4 ออกแบบผลงาน Find a fish จากแบรนด์ Suparada กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จังหวัดพะเยา

4. นายณัฐกิตติ์ ใจเขื่อน นิสิตชั้นปีที่ 4 ออกแบบผลงานโคเชต์ผสมวัสดุธรรมชาติ จากแบรน์ : จีนเจ้าโครเชต์ จังหวัด เชียงราย

5. นายภานุพงศ์ ไชยเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ออกแบบผลงาน CAIRNจากแบรนด์ เฮือนปฏิมาเซรามิค จังหวัดพะเยา

6. นางสาวสุทธิดา ยมเกิด นิสิตชั้นปีที่ 4 ออกแบบผลงาน Cat ceramics จากแบรน์ : ปั้นงานเซรามิก จังหวัดลำปาง



     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   
8/9/2563 14:12:31น. 1099
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมโครงการ Koyori Project 2020

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน