สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพประชาชนในชุมชนบ้านแม่กาหลวง

14/9/2563 13:32:58น. 2731
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพประชาชนในชุมชนบ้านแม่กาหลวง จังหวัดพะเยา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 05.00-09.30 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพของประชาชนในชุมชนบ้านแม่กาหลวง ณ วัดแม่กาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน โดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมภายใต้การควบคุมของคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขา เพื่อเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนิสิตในสถานการณ์จริง ทักษะการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนิสิต รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จากการตรวจพบปัญหาสุขภาพของชุมชน ในการเดินสำรวจและทำประชาคมร่วมกันระหว่างนิสิตกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยในกิจกรรมนี้มีประชาชนในพื้นที่ชุมชนแม่กาหลวง เข้าร่วมตรวจประเมินสุขภาพเป็นจำนวนมากถึง 81 ราย

กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพของประชาชนในชุมชน ประกอบไปด้วย
  1. การประชาสัมพันธ์ในการเตรียมตัวของชาวบ้านก่อนที่จะเข้ารับบริการ
  2. การต้อนรับและตรวจวัดอุณหภูมิในการคัดกรอง COVID-19
  3. การลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับบริการ
  4. การตรวจวัดดัชนีมวลกาย (รอบเอว ส่วนสูง และน้ำหนัก)
  5. การตรวจวัดความดันโลหิต
  6. การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  7. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ

โดยข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินสุขภาพชุมชน จะมีการคืนกลับด้วยการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับประชาชนในแต่ละรายพร้อมกับคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ และการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียนต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวศศิพิมพ์ หล่อวนาวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
14/9/2563 13:32:58น. 2731
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพประชาชนในชุมชนบ้านแม่กาหลวง

#คณะสหเวชศาสตร์ #ตรวจสุขภาพ #เทคนิคการแพทย์ #แม่กาหลวง #บริการวิชาการ
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน