โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต 63 14/9/2563 18:26:23น. 69

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต 63 จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ อาคารสงวนเสริมศรี ตั้งแต่เวลา 8.30 -19.30 น. มีผู้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 117 คน ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต เวียง สารวัตรนิสิต ชมรมนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ผู้นำนิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารกิจกรรมในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ 2.เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)รวมถึงอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 โดยรูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมการเล่นเกม เพื่อการเรียนรู้ อบรมกระบวนการทำงาน Work Shop การเขียนโครงการ การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยกิจกรรม ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การการดำเนินโครงการ วัดจากแบบประเมินผลโครงการ นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับดี 


  
ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/9/2563 18:26:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน