คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ และบุคลากร ภายใต้โครงการ Young ICT Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง และเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14/9/2563 18:31:25น. 849
สานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร

       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร ภายใต้โครงการ Young ICT Camp ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ซึ่งทางคณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตเองที่ต้องปรับตัวจากการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ คือ เป็นผู้มีสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี ส่งผลให้นิสิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้มีทักษะทางปัญญา โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขเรียนสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคมและชุมชนเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/9/2563 18:31:25น. 849
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ และบุคลากร ภายใต้โครงการ Young ICT Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง และเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#สานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน