คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน AI และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

14/9/2563 18:40:27น. 669
Thai AI Consortium

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม พิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium)” “พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรม/วิศวกร/นักวิจัย/วิทยากร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Development Program)” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance)” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ จากนั้น เป็นการเสวนาเรื่อง “มองอนาคตปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธาน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

       สำหรับกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thailand Artificial Intelligence Consortium Charter) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการร่วมวิจัยพัฒนา สรางนวตกรรม ระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนามาตรฐานต่าง ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในลักษณะที่ เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standards)  อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/9/2563 18:40:27น. 669
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน AI และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

#ThaiAIConsortium
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน