บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย 17/9/2563 16:39:18น. 347

บุคลากร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ, ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว, ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี, อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร, อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมีการบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียน Learning Outcome” และกิจกรรม Workshop เพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/9/2563 16:39:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน