“UPITI” ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

25/9/2563 16:47:57น. 1604

วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ในการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) และแนวทาง มาตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมสนองพระราชดำริ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีทีมนักวิจัยจากคณะต่างๆ ได้ลงพื้นที่และทำงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นในหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือ บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เป็นต้น     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
25/9/2563 16:47:57น. 1604
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน