การนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ นิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563” โดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25/9/2563 18:53:43น. 3871
MT UP Term Paper Poster 2020

เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นี้ ระหว่าง เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม การนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ นิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น มีผลงานวิจัยภาคนิพนธ์นิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอ รวม 34 เรื่อง แบ่งเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 9 เรื่อง กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 24 เรื่อง จากการประเมินโดยคณาจารย์ มีผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

รางวัลที่ 1 เรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบของโปรตีนในซีรัม/พลาสมาที่มีผลต่อการตายของเซลล์ในการเกิดความรุนแรงของโรคเอสแอลอี โดย กีรฏิกานต์ ทรวงโพธิ์ และ นฤดี พรหมมา อาจารย์ที่ปรึกษา สุภาพร ขำจันทร์

รางวัลที่ 2 เรื่อง การออกแบบทางชีวสารสนเทศเพื่อการผลิตโปรตีนซิงเกอร์เชนเอฟวีที่ติดฉลากด้วยไบโอตินซึ่งจำเพาะต่อโปรตีนเอ็นกาล โดย ภาณุวัฒน์ เจริญตา และ วริษฐาพร หงอกชัย อาจารย์ที่ปรึกษา สมโภชน์ เสาร์อิน

รางวัลที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบชุดตรวจ JK Parasite Trap, การตรวจอย่างง่าย, โมดิฟายด์คาโต แคช และการตกตะกอนด้วยฟอร์มาลินและเอทิลอะซิเตท เพื่อการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตในลำใส้ โดย นันทัชพร อุตสาหพันธ์ และ บุณยวีร์ บุณยสิรินุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา สิทธิพร สุวรรณมิตร

กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

รางวัลที่ 1 เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ด้วยพลาสมาจากผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากการติดเชื้อ โดย จุฑามาศ ซางซื่อมูล และ มัทนพร แซ่ซ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา จิรพัฒน์ คล้อยปาน

รางวัลที่ 2 เรื่อง ระดับเอ็นไซม์ครีเอทีนไคเนสในผู้ป่วยเบาหวานที่มีฮีโมโกลบินเอวันซีสูง โดย จารุวรรณ ไชยเชียง อาจารย์ที่ปรึกษา ดาวยศ ดาวเรือง

รางวัลที่ 3 เรื่อง การประเมิน Cytokeratin-18 ในฐานะตัวบ่งชี้ชีวภาพในซีรัมสำหรับโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ในเด็ก: การวิเคราะห์อภิมาน โดย สุธาทิพย์ ทองชมภู และ อรุณี สีโสภา อาจารย์ที่ปรึกษา เสริม สุรพินิจ

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนี้ จะได้รับการพิจารณาส่งเข้าประกวด ในระดับมหาวิทยาลัย และ ในการประชุมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ระดับชาติ ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
25/9/2563 18:53:43น. 3871
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ นิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563” โดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน