“UPITI” นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

6/10/2563 10:14:39น. 190
UPITI

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดยนางสาวมะซะมิ มิตซูฮาชิ นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน หมู่ 8 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล นางสาวณัฐวิกา ถาลี นายชลสิทธิ์ วระชินา และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ นายภูวมินทร์ ใจหลวงคำ นายพชรพล กูแบ่ง และ นายศุภกร พวงพิพัฒน์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้าให้กับกลุ่ม ทั้งนี้มีอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
6/10/2563 10:14:39น. 190
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน