ม.พะเยา ได้รับรางวัล ”วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

6/10/2563 16:30:38น. 1362
วัฒนคุณาธร
     วันอังคารที่6 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยารับมอบรางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดยจากการที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นองค์กรที่ดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งจากผลงานของ นิสิต บุคลากร วิทยาลัย คณะ และชมรม ทั้งทางด้านการสนับสนุน การร่วมกิจกรรม การส่งเสริมบุคลากรและบุคคลทางด้านวัฒนธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ในผลงาน ซึ่งนิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และในปีนี้ นายสุริยะกาล ทองเหลา นิสิตชมรมข่วงศิลป์ สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กหรือเยาวชน โดยอาจารย์รัตนะ ตาแปง สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ติดตาม โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์ จารุวรรณ โปษยานนท์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภท ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
     รางวัล “วัฒนคุณาธร” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็กหรือเยาวชน บุคคล รวมทั้ง นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนประสบผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ตุลาคม หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
6/10/2563 16:30:38น. 1362
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ได้รับรางวัล ”วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

#วัฒนคุณาธร ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน