คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแผนกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 หมวด

20/10/2563 10:00:24น. 210
ประชุมแผนGreenOffice
          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแผนกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
         โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีการกล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของการจัดทำกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office และการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละหมวดของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก, หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน, หมวดที่ 3 การจัดการของเสีย, หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และ หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
        ซึ่งขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดพื้นที่ เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว รวมพื้นที่ประเมินรวมทั้งหมด 2,816.40 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยโซนต่าง ๆ ดังนี้
1. ห้องสำนักงานคณะ เป็นสถานที่ทำงานของพนักงานสายสนับสนุน ใช้สำหรับการดำเนินการบริหารจัดการภายในคณะ
2. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้สำหรับให้บริการนิสิตในการสืบค้นข้อมูลและจัดติวหรือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอน
3. ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้สำหรับจัดประชุมบุคลากรภายในและภายนอกคณะ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80 ที่นั่ง
4. ห้องประชุมแม่กา ใช้สำหรับจัดประชุมบุคลากรภายในและภายนอกคณะ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ 30 ที่นั่ง
5. ห้องพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ใช้สำหรับจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/10/2563 10:00:24น. 210
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแผนกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 หมวด

#ประชุมแผนGreenOffice
#sdg6 #sdg7 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน