ม.พะเยาจัด “โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเปิดรับสมัครนิสิตแล้ววันนี้

27/10/2563 13:29:48น. 2766
การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
วันนี้ (วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยพะเยาโดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ ครูแนะแนวโรงเรียนในเขต จ.อุดรธานี และ โรงเรียนในเขตจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 50 กว่าโรงเรียน โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับครูแนะแนวที่เกษียณอายุราชการ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน การวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยทั้ง 4 ด้านนี้จะเป็นโจทย์สำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล


ครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่า “นโยบายและการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนในปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันโดยตั้งใจในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงาน พัฒนาให้นิสิตมีทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพ และ วิชาคน มีทักษะกระบวนการคิด ทั้งการคิดบวก การมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดไปสู่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ติดอาวุธให้เป็นที่ต้องการของสังคมโลก ดีไซน์กิจกรรมในการมีส่วนร่วมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม พร้อมมุ่งหวังให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างความมีสุข

นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา ครูแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วภูมิภาค และคอยให้ข้อมูลทางการศึกษาสำหรับครูแนะแนวมาโดยตลอดซึ่งในปีการศึกษานี้คุณครูจะได้ทำหน้าที่ครูแนะแนวเป็นปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งยังคงหวังไว้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีที่เรียน เหมือนเช่นที่เคยผ่านมา

ครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวในวันนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำโสม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยายังดำเนินจัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวอีก 2 จังหวัดได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ศรีสะเกษในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270 หรือที่เว็บไซต์  http://admission.up.ac.th/ 


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   : กชามาส คำแก้ว กองบริการการศึกษา /บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ สงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
27/10/2563 13:29:48น. 2766
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยาจัด “โครงการสัมมนาครูแนะแนว “ การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเปิดรับสมัครนิสิตแล้ววันนี้

#การรับเข้าศึกษา #ม.พะเยา #เปิดรับสมัครนิสิต #มหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการสัมมนาครูแนะแนว #แนะแนว
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน