คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

31/10/2563 16:07:05น. 1467
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาอนามัยชุมชนคู่ขนานเศรษฐศาสตรบัณฑิต,นิติศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในงานพร้อมทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1.เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนิสิตสาธารณสุขในงานวิจัยวิชาการ วิจัยเวชศาสตร์พื้นฐาน วิจัยชุมชน 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิจัยวิชาการ ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน และ3. เพื่อต่อยอดและยกระดับความเป็นสากลทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยมีผลงานของนิสิตที่ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์จากวารสารภายนอก จำนวน 2 เรื่อง ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานการประชุมวิจัยระดับชาติพะเยาวิจัย10 จำนวน 1 เรื่อง 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สิริวัฒน์ ไพรสง่า และคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
31/10/2563 16:07:05น. 1467
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะแพทยศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน