นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก" ภายใต้โครงการวิจัย: การวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 8/11/2563 17:15:03น. 299

บุคลากร_คณะบริหารและนิเทศศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ดร.ฑาริกา พลโลก ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา และดร.ณปภา สุวรรณรงค์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมและระดมความคิดเห็นเรื่อง: แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการวิจัย: การวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนา ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดย ท่านทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานเปิดการการประชุมและระดมความคิดเห็นและกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วม ท่านพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย บรรยายพิเศษเรื่อง เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก : มุมมองและทิศทางการพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาการนาเสนอโครงการวิจัย:การวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก

โดยพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทั้งในด้านทางเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม มีทรัพยากรและพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงภาคการบริการ สังคมและวัฒนธรรม ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีโครงข่ายในการขนส่งที่สำคัญกับระบบการขนส่งสำหรับสินค้า ระบบการขนส่งสำหรับผู้โดยสาร เส้นทางในการขนส่ง พาหนะในการขนส่ง จุดเชื่อมโยงในการขนส่ง ระบบและเทคโนโลยีในการให้บริการและการขนส่ง การค้าระหว่างชายแดนที่มีประตูเชื่อมต่อการค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านการค้าด่านชายแดน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกมีจังหวัดที่มีจุดผ่านด่านชายแดนถาวร ทั้ง 5 ด่าน ได้แก่ ด่านชายแดนเชียงของ ด่านชายแดนเชียงแสน ด่านชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา และด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เป็นด่านชายแดนที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้า

ซึ่งการจัดประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน)?  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/11/2563 17:15:03

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน