ทีมหุ่นยนต์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารอบการแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2020

9/11/2563 15:29:31น. 1243
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทีม มพ.ประดิษฐ์ ที่สมาชิกประกอบด้วยนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ถูกคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศใน “การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020 (SMART Agricultural Robot Contest)” โดยทีมจะได้รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับสร้างหุ่นยนต์ในภารกิจ “หุ่นยนต์ตรวจวัดสารตกค้างหรือสารสำคัญในพืชผักผลไม้” เพื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป “การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020 (SMART Agricultural Robot Contest)” มีวัตถุประสงค์ดังนี้
• ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ
• ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้จากภาคการเกษตร ที่เครื่องจักรกลการเกษตรธรรมดาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทำได้ยาก หรือจะทำได้แต่ต้องสั่งซื้อนำเข้าจากต่างประเทศด้วยราคาที่แพง
• สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกันและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาในท้องถิ่น
• สนับสนุนให้เกิดการร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดเข้าสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป จากแหล่งทุนอื่น ๆ เมื่อจบการแข่งขัน
ทีม มพ.ประดิษฐ์ประกอบด้วยนิสิตจำนวน 18 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสมฤดี หนูทอง รหัสนิสิต 60204675 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
2. นางสาวภัทราพร ช่างทอง รหัสนิสิต 60204608 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
3. นางสาววิภาพร กันทา รหัสนิสิต 60204664 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
4. นางสาวรจนา สิงห์ดา รหัสนิสิต 60204642 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
5. นางสาวขนิษฐา สังข์แก้ว รหัสนิสิต 60204507 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
6. นางสาวศิริญากร แก้วกลางเมือง รหัสนิสิต 60206701 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
7. นางสาวสุธีมนต์ ท้ายเรือคำ รหัสนิสิต 60205957 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
8. นางสาวจารุวรรณ โพธิ์พฤกษ์ รหัสนิสิต 60080251 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
9. นางสาวธัญวรัตน์ ก้อนคำ รหัสนิสิต 60080699 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
10. นางสาววนิดา เทพจันตา รหัสนิสิต 60204653 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
11. นางสาวสุจินทรา แก้วตา รหัสนิสิต 60204686 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
12. นางสาวปรวี กติยา รหัสนิสิต 60080981 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสาวปิยะธิดา เสนคำ รหัสนิสิต 61204395 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
14. นายอนุกูล จันต๊ะคาด รหัสนิสิต 61204463 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
15. นายนนทกร นามผาญ 61204373 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
16. นายณัฐดนัย เปี่ยมระลึก รหัสนิสิต61284351 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
17. นางสาวรัชฎาภรณ์ ใจบุตร รหัสนิสิต 60080992 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
18. นางสาวลีลาวดี ขอนกลาย รหัสนิสิต 60205924 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
และมีที่ปรึกษาจำนวน 5 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
2. ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
3. ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
4. ผศ.ดร.รักสกุล แก่นเรณู อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
5. นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดการแข่งขัน https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิศิษฐ์ มั่งทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/11/2563 15:29:31น. 1243
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ทีมหุ่นยนต์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารอบการแข่งขัน Smart Agricultural Robot Contest 2020

#คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #สาขาฟิสิกส์ #หุ่นยนต์
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน