กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ อธิการบดี ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

16/11/2563 14:39:45น. 438
UP-ITA

   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ และคณะผู้บริหารที่เข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

  ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ อธิการบดี ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวตอนหนึ่งว่า ในโอกาสที่ท่านอธิการบดี ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยาในวันนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้าน ITA ทั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป ในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา ดิฉันขอต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ) ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน ทุกท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกท่านมีความสุขที่ได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

  จากนั้นเป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์จากการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานของรัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยได้กำหนดค่าเป้าหมาย ให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) นั้น มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และยังได้พูดถึงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก ได้กล่าวถึงผลคะแนนการประเมินระดับประเทศ ที่อยู่ในอันดับที่ 230 จาก 8,303 หน่วยงานและอยู่ในอันดับที่ 15 จากกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 83 หน่วยงาน ด้วยคะแนน 92.13 หรือระดับ A (ผ่าน) ซึ่งผลการประเมินปี 2563 นี้ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายทุกตัวชี้วัด อันเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญ และการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานต่าง ๆรวมทั้งมีการ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
16/11/2563 14:39:45น. 438
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ อธิการบดี ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #กองแผนงาน #SDG16 #SDG17
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน