คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต จัดการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร

16/11/2563 18:16:58น. 963
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต จัดการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร
ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร สืบเนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมฯ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้คณาจารย์ได้มีความรู้และทักษะในการ 1)พัฒนาหลักสูตร 2)การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3)การเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 4)การพัฒนาลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5)การจำแยกประเภทของ ELOs ตาม Bloom’s taxonomy 6)การทำ Back ward design เพื่อให้สอดคล้องกับ ELOs และ7)การทำ Workshop ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงในการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย ดร.ทนพ.สรายส ร่าเริงใจ ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (AUN-QA Assessor) ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ ประธานงานบริการวิชาการแก่สังคม ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี ในการอบรมพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร ในครั้งนี้ 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
16/11/2563 18:16:58น. 963
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต จัดการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร

#คณะแพทยศาสตร์ #University of Phayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน