คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย 18/11/2563 16:28:49น. 298

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตในหลักสูตรดังกล่าวฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจ ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับตอบข้อซักถามและข้อสงสัยในประเด็นที่นิสิตกำลังศึกษา เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาวิชาชีพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย อาทิ การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนิสิตขั้น Early Stage, Middle Stage, และ Final Stage แก่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ และ ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง และ อาจารย์ประจำหลักสูตร ดังต่อไปนี้ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ดร.สิงห์คำ รักป่า ดร.ดารินทร อินทับทิม ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย ดร.ชนาภา ดวงไฟ ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ และ ผศ.สนิท ยืนศักดิ์

                 

ข้อมูล / ภาพ: นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์   

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/ 

facebook twitter line


ภาพ :   นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2563 16:28:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน