คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 25/11/2563 17:54:25น. 264

กิจกรรม R&I Talk ครั้งที่ 3
          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1219 หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมR&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
            โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวให้การต้อนรับวิทยากรจากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก รองประธานกรรมการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล ประธานกรรมการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางนุชรารัตน์ ถาวะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางโกลัญญา ตายะ   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/11/2563 17:54:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน