คณะสหเวชศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปี 2563

27/11/2563 10:03:38น. 637
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พิธีไหว้ครู พิธีมอบเสื้อกาวน์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยมีนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบำบัดเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตแสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งให้ตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของไทย  นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์-ก้าวสู่วิชาชีพแก่นิสิตสาขากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังให้นิสิตตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เสริมสร้างนิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพร้อมออกรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป ตามแผนกลยุทธ์ “ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์รับใช้ชุมชนและพร้อมก้าวสู่สากล” ของคณะสหเวชศาสตร์  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีและมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรนิสิตของคณะ จากนั้นคณะบดีรวมถึงคณาจารย์มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี นิสิตคณะร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงมาร์ชสหเวช  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
27/11/2563 10:03:38น. 637
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปี 2563

#คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #พิธีไหว้ครูและพิธีมอบเสื้อกาวน์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน